Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Onderstaande algemene voorwaarden zijn tevens als PDF bestand te downloaden.

Parentus – Praktijk voor Ouder & Kind is gevestigd te Zoetermeer en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65961374. Parentus biedt fysiotherapie, training & coaching.

Oprichter/eigenaar Cleo van Wetten-Herfst is als fysiotherapeut ingeschreven in het BIG-register onder nummer 39915510804.

Verder voldoet zij aan de eisen van het KNGF Centraal Kwaliteits Register fysiotherapie (321426). AGB-code zorgverlener is 04124507 en AGB-code van de praktijk is 04070001.

In dit document vind je de spelregels die betrekking hebben op alle cursussen, trainingen, coaching en losse events die plaats vinden bij/ vanuit Parentus:

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN
 2. KLACHTENREGELING
 3. COPYRIGHT
 4. PRIVACYVERKLARING

1. ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN, TRAINING, COACHING & FYSIOTHERAPIE

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (hierna te noemen: Deelnemer) die deelneemt aan een individueel en/of groepsgewijs aangeboden in- of outdoortraining, een coachingstraject en/ of fysiotherapie, aangeboden en/of verzorgd door Parentus, en anderzijds Parentus.
  2. Zowel door aanschaf van een rittenkaart, trainings- of coachingsprogramma – alsook door eenmalige deelname aan een activiteit-, verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  3. De inhoud van iedere activiteit staat op de website van Parentus: www.parentus.nl
  4. Alleen als hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
  5. Parentus kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op www.parentus.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden als PDF verstrekt.
  6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Parentus toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

1.1 OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen Parentus en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen. Welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.
 2. Voor Parentus ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder eventueel betaling, is voldaan.
 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Parentus. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
 4. Een overeenkomst tussen Parentus en een Deelnemer bestaat uit:
  • Een rittenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal lessen.
  • Het aanmelden en inschrijven voor een individueel- of groepsgewijs cursus of training dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een de betreffende cursus of training.
 5. In de trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen met niet afgevende zolen verplicht. Ook is het gebruik van een handdoek gewenst. Wij verwachten dat u de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt en dat u deze schoon houdt door met uw handdoek de bekleding tijdens de oefeningen af te dekken. Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare plastic fles. Mobiele telefoons mogen tijdens de training of lessen, met uitzondering van noodgevallen, niet worden gebruikt.
 6. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
 7. De lessen bij Parentus worden gegeven op door ons vastgestelde tijden. Wij zijn gesloten op officiële zon- en feestdagen, sinterklaasavond, kerstavond (24 december) en oudejaarsavond. Wij behouden ons het recht voor de lestijden en tarieven te wijzigen. Wij stellen u tijdig op de hoogte van deze wijzigingen. Indien het mogelijk is proberen wij een alternatief lesuur aan te bieden voor bovengenoemde lesuitval.

1.2 RITTENKAARTEN

 1. Een rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een rittenkaart voor het Floor®-programma (Zwangerschaps- en hersteltraining) is 12 maanden geldig. Het verdient daarbij uiteraard wel de aanbeveling om -gezien het beoogde trainingseffect- 1x per week te trainen. Gezien de reeds zeer ruime geldigheidstermijn is opschorting (bij bijvoorbeeld vakantie of fysiek ongemak) van een Floor®-rittenkaart niet mogelijk.
 3. De actuele geldigheidsduur van de andere rittenkaarten/ opties dan voor het Floor®-programma staat vermeld op de website www.parentus.nl, en op de factuur. Opschorting van andere rittenkaart (bij bijvoorbeeld langdurige ziekte of een ernstige blessure) is mogelijk in overleg met Parentus.
 4. Een rittenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.
 5. In geen geval wordt geld uitgekeerd bij het niet op kunnen gebruiken van een rittenkaart of inschrijving voor een andere activiteit. Ongeacht of de oorzaak daarvan ligt bij Parentus of bij de Deelnemer zelf. Parentus zal zich inspannen om alle activiteiten altijd zoveel mogelijk door te laten gaan.
 6. De actuele prijzen van de rittenkaarten en de diverse activiteiten waaraan kan worden deelgenomen staan vermeld op www.parentus.nl
 7. Parentus heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de genoemde website. Prijsverhogingen hebben geen effect op eerder afgesloten en betaalde rittenkaarten en andere overeenkomsten.
 8. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via de facturen, verzonden door Parentus, met daarbij in acht genomen een betaaltermijn van 14 dagen.
 9. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Parentus of een door Parentus ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Parentus verschuldigd is, aan Parentus verschuldigd.
 10. Parentus heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

1.3 BETALINGSVOORWAARDEN

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als cliënt en de behandelaar/docent.

 1. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Zie voor de tarieven de tarievenlijst.
 2. Indien jouw verzekering de behandeling voor fysiotherapie niet vergoedt, dient de betaling per baliefactuur na de behandeling te geschieden, hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 3. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
 4. Bij aanmelding van alle cursussen, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten ontvang je een factuur. De betaling dient voor aanvang te zijn voldaan onder vermelding van het factuurnummer. Indien Parentus de betaling niet heeft ontvangen wordt contact met je opgenomen. Indien de betaling om wat voor reden dan ook niet lukt, heeft de therapeut/docent het recht je deelname te weigeren. Parentus accepteert geen contante betalingen.

1.4 DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN ACTIVITEIT VIA MOMOYOGA

 1. Een Deelnemer dient, om aan activiteiten (Ouder en Kind trainingen, geen fysiotherapie) van Parentus deel te kunnen nemen een account aan te maken in de applicatie van Momoyoga.
 2. De Deelnemer dient zich voorafgaand aan een activiteit aan te melden via de kalender van Momoyoga. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan de training.
 3. Indien de gewenste trainingstijd reeds bezet is (maximale aantal wordt weergegeven in Momoyoga) kan de Deelnemer kiezen voor een plaats op de wachtlijst. De Deelnemer krijgt automatisch bericht wanneer er een plaats is vrijgekomen.
 4. Een Deelnemer kan zich nog uitschrijven voor een training tot uiterlijk het in Momoyoga aangegeven tijdstip. Zonder uitschrijving wordt de strip in rekening gebracht.
 5. Parentus is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties in Momoyoga zijn altijd de geldende.
 6. Parentus heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd. De aangemelde Deelnemers krijgen bericht hiervan via Momoyoga.
 7. Buitengewone omstandigheden leveren voor Parentus altijd overmacht op en ontheffen Parentus van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Parentus ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 8. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een activiteit worden afgelast. Parentus is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 9. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Parentus van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

1.5 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voorafgaand aan deelname aan een (proef)training dient de Deelnemer een intakeformulier/ gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Mocht de trainer/medewerker van Parentus de gezondheidssituatie niet verantwoord vinden voor deelname dan zal dit aan de Deelnemer worden uitgelegd.
 2. De trainer/medewerker van Parentus kan de Deelnemer vragen nadere informatie te willen verstrekken in een individuele intake. Of -na overleg en met goedkeuring van Deelnemer- een specialist raadplegen alvorens toestemming aan de potentiële Deelnemer te verlenen tot deelname.
 3. De inhoud van alle activiteiten van Parentus wordt naar eer en geweten en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
 4. Deelname aan een activiteit geschiedt altijd op eigen risico.
 5. Parentus, haar medewerkers en trainers, zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer en/ of haar (ongeboren) kind(eren) aan een activiteit.
 6. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Parentus, haar medewerkers en trainers, is Parentus niet aansprakelijk.
 7. Parentus is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer en/of haar (ongeboren) kind(eren) mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen gegeven door medewerker(s) en trainer(s) van Parentus zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 8. Parentus is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een activiteit.
 9. Parentus kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade in het geval een activiteit geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.
 10. Parentus behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een activiteit.
 11. Parentus is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een activiteit.
 12. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
 13. De verstrekte informatie op de website www.parentus.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. Parentus is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door onverhoopt onjuiste en/of gedateerde informatie op de website.

1.6 UITZONDERINGEN

Parentus beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

2. KLACHTENREGELING

 1. Parentus streeft naar 100% tevredenheid bij de Deelnemers aan haar activiteiten. Is de Deelnemer niet tevreden over de kwaliteit van onze producten of de organisatie zelf dan meldt de Deelnemer dit. Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, kiezen wij ervoor om te proberen deze eerst samen te verhelpen.
 2. Parentus houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door Parentus en tot tenminste twee jaar na afhandeling bewaard. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend. Dit kan via de mail info@parentus.nl of per post: Parentus, Blauw-Roodlaan 4, 2718 SJ Zoetermeer. Het schrijven bevat ten minste de onderstaande gegevens: Je naam en adres, de dagtekening, een nauwkeurige omschrijving van de klacht, de periode of het moment van ontstaan van de klacht
 3. Anonieme klachten zullen niet in behandeling worden genomen
 4. Afhandeling van een klacht gebeurt als volgt:
  • Parentus zal jouw formeel ingekomen klacht serieus, vlot (binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk in behandeling nemen en je daarover berichten. Deze vertrouwelijkheid wordt ook verwacht van de klager, zodat het proces een zuiver beloop houdt.
  • De behandeling van de klacht geschiedt door de directie van Parentus.
  • De directie van Parentus bepaalt of het noodzakelijk is om eventueel een beroepscommissie aan te stellen, waarin in elk geval minimaal één onafhankelijk persoon zitting neemt. Deze persoon wordt gekenmerkt door deskundigheid en integriteit.
  • De directie stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord. Deze toepassing kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.
  • De directie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar direct betrokkenen.
  • De tijd voor directie en/of beroepscommissie, om tot een oplossing/besluit te komen bedraagt maximaal vier weken. In overleg kan daarvan worden afgeweken.
  • De directie en/of beroepscommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken opschorten. De klachtencommissie doet in dat geval mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk melding aan de jou van deze verdaging, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
  • De uitspraak van de directie of beroepscommissie is voor alle partijen bindend.
  • Indien Parentus de klacht naar ieders tevredenheid heeft afgehandeld, of wanneer je aangeeft van verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot het ondernemen van verdere stappen.
  • Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie en/of beroepscommissie, dan zijn in het uiterste geval uiteraard juridische stappen mogelijk.
 5. Voor klachten aangaande fysiotherapeutische behandeling bij Parentus verwijzen wij je graag naar de website van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten (KNGF). Daar vind je de klachtenregeling volgens de WKKGZ.

3. COPYRIGHT

De website www.parentus.nl, de inhoud daarvan, en ook andere informatieve afbeeldingen en teksten zijn beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is zowel voor Deelnemer, als voor medewerkers van Parentus niet toegestaan om zonder toestemming van Parentus teksten of afbeeldingen te gebruiken voor verkoopdoeleinden, vermenigvuldiging, vervreemding en aan onderwijs aan derden.

4. PRIVACYVERKLARING

En tot slot nog de Privacyverklaring, zoals opgesteld voor Parentus en de website www.parentus.nl

Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Dit geschiedt in het kader en volgens de normen van de Wet op de Persoonsregistratie. Wat er met je persoonsgegevens gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn en wij hopen dat dat op deze manier gelukt is.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Als je contact zoekt of je aanmeldt voor een cursus, training of fysiotherapie dan gebruiken wij je gegevens alleen voor dat doel. Als je het contactformulier invult, worden deze gegevens beveiligd verzonden en gebruiken wij je e-mailadres of telefoonnummer uitsluitend om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, worden niet gedeeld met derden en verlaten onze mailbox niet.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of je een cursus, training of behandeltraject met ons aan gaat, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (jou te voorzien van wat je wilt). Wij gebruiken je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de activiteit gerelateerde zaken. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd zonder dat er daarvoor om toestemming is gevraagd.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Voorbeelden daarvan zijn de belastingdienst / belastingadviseur, de boekhouder en de leverancier van het online boekhoudprogramma. Het enige doel van het delen van deze gegevens zijn soepel verlopende bedrijfsprocessen creëren voor jou. Onze partners verklaren allen in hun eigen privacy statements op hun beurt ook vertrouwelijk om te gaan met de door ons verschafte gegevens. Waar nodig zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er met je gegevens bij het bezoeken van onze website (en wat zijn cookies)?
Eventuele technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Via Google Analytics wordt bezoek- en klikgedrag op onze website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd. We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Persoonsgegevens worden wel online opgeslagen, maar uitsluitend om als organisatie in jouw belang goed en snel te kunnen functioneren.  Wij werken met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), namelijk Intramed. Op de website van Intramed kun je lezen dat ook zij aan de hoge privacy eisen voldoen. Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten activiteit. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact, indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem gerust contact met ons op. We gaan kijken wat er gewijzigd of verwijderd dient te worden en we zullen zorgen dat dit binnen 5 werkdagen (of in een andere overeengekomen termijn) in orde is gemaakt. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen, opmerkingen of andere feedback? Neem ook dan gerust contact op via:
Parentus – Praktijk voor Ouder & Kind
Blauw-Roodlaan 4
2718 SJ Zoetermeer
info@parentus.nl, 079-3030796, www.parentus.nl
KvK: 65961374

Hartelijk dank voor het lezen, de directie van Parentus,
Cleo van Wetten-Herfst

De Deelnemer verklaart zich door deelname aan training, coaching en losse events bekend en akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden, klachtenregeling, copyright en privacyverklaring.