Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als cliënt en de behandelaar/docent.

  • Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Zie voor de tarieven de tarievenlijst.
Fysiotherapie
  • Indien jouw verzekering de behandeling voor fysiotherapie niet vergoedt, dient de betaling direct na de behandeling per pinbetaling te geschieden. Indien de pinbetaling om wat voor reden dan ook niet kan worden voldaan, krijg je een factuur mee. Je dient de factuur voor de volgende behandeling te voldoen. Indien er geen volgende behandeling plaatsvindt dient de factuur binnen dertig dagen te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
Cursussen, workshops en voorlichting
  • Bij aanmelding van alle cursussen, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten ontvang je een factuur. De betaling dient 3 dagen voor aanvang te zijn voldaan onder vermelding van het factuurnummer. Indien Parentus de betaling niet heeft ontvangen wordt contact met je opgenomen. Je kunt de betaling in overleg voor aanvang van de activiteit per pinbetaling voldoen. Indien dit om wat voor reden dan ook niet lukt, heeft de therapeut/docent het recht je deelname te weigeren. De huisbezoeken kunnen ook per pinbetaling worden voldaan. Parentus accepteert geen contante betalingen.
Algemene voorwaarden
  • In de trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen met niet afgevende zolen verplicht. Ook is het gebruik van een handdoek gewenst. Wij verwachten dat u de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt en dat u deze schoon houdt door met uw handdoek de bekleding tijdens de oefeningen af te dekken. Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare plastic fles.
  • Mobiele telefoons mogen tijdens de training of lessen, behoudens noodgevallen, niet worden gebruikt.
  • Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
Openingstijden
  • De lessen bij Parentus worden gegeven op door ons vastgestelde tijden. Wij zijn gesloten op officiële zon- en feestdagen, sinterklaasavond, kerstavond (24 december) en oudejaarsavond. Wij behouden ons het recht voor de lestijden en tarieven te wijzigen. Wij stellen u tijdig op de hoogte van deze wijzigingen. Indien het mogelijk is proberen wij een alternatief lesuur aan te bieden voor bovengenoemde lesuitval.
Aansprakelijkheid
  • Parentus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vermissing of diefstal van eigendommen van de cliënten. Let er daarom op dat u geen waardevolle spullen meeneemt naar de training.
Uitzonderingen
  • Parentus beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
Privacy verklaring | Disclaimer
Juridische informatie

De invulling en het beheer van deze website gebeurt onder verantwoordelijkheid van Parentus.
Parentus streeft naar correcte en actuele informatie op deze website, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt Parentus geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Privacy van gegevens

Uw gegevens worden met zorg bewaard in een geautomatiseerd bestand, waartoe onbevoegden geen toegang hebben. Dit geschiedt in het kader en volgens de normen van de Wet op de Persoonsregistratie. Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.